Vanaf zomer 2020 geen pastoors meer in de druivenstreek!

zondag 21 jan 2018

In het parochieblad "Kerk en Leven" lazen we dat de drie pastoors van de Druivenstreek: Roger Nuyts (Hoeilaart), Roger Ghysens (Overijse) en Jaak Bertmans (Huldenberg) vanaf juli 2020 met pensioen gaan. In hun opvolging voorzien lijkt niet evident gezien het feit dat er in gans Vlaanderen een armoede is aan priesters.  Het ziet er met andere woorden naar uit dat de parochiegemeenschappen een andere oplossing zullen moeten zoeken en 'het zal in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gelovigen ter plekke zijn om vorm te geven aan de kerk van morgen'. Daaromtrent starten op 31 januari infoavonden. Mensen van het Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen zullen samen met deken Jan Herinckx, hun oor te lusiter leggen en zich informeren over wat hier lokaal leeft, over de bezorgdheden en welke wegen men voor de toekomst ziet.

Hieronder vind je de volledige tekst van het artikel uit "Kerk en Leven".

Kerk in de Druivenstreek, op zoek naar nieuwe perspectieven!

Vóór enige weken zijn de verantwoordelijken voor de pastoraal in het Vicariaat Vlaams Brabant-Mechelen en de pastoors van de buurdorpen Overijse, Hoeilaart en Huldenberg samengekomen  om de toekomst van de kerk in de Druivenstreek te bespreken en voor te bereiden. Na het overleg werd het hiernavolgend verslag opgesteld.

In de zomer 2020 zullen pastoor Roger Nuyts van Hoeilaart, Roger Ghysens van Overijse en Jaak Bertmans van Huldenberg samen op pensioen gaan. Een opvolging voor deze priesters is geen evidentie. Het ziet er naar uit dat we zullen moeten kerkgemeenschap vormen in een zeer priesterarme context.

Dat is een hele uitdaging! Maar het voortbestaan van de kerk hangt niet af van de priesters. In de eerste plaats is dit een verantwoordelijkheid van de gelovigen ter plekke. Hun bereidheid om vorm te geven aan de kerk van morgen zal doorslaggevend zijn.

De drie voornoemde priesters hebben aan het vicariaat in Mechelen gevraagd om een begeleidingstraject op gang te trekken om deze toekomst voor te bereiden.

In de nabije toekomst zullen medewerkers van het vicariaat, samen met deken Jan Herinckx, een informatievergadering houden, federatie per federatie. Ze willen de medewerkers leren kennen, zich informeren wat ter plaatse leeft, welke bezorgdheden er zijn en welke wegen naar toekomst men eventueel nu al ziet.

Vervolgens zullen al deze gegevens verzameld worden en zal er een reflectiegroep gevormd worden om een project uit te werken naar de toekomst. Er zullen regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden met bredere groepen waar voorstellen kunnen afgetoetst worden, ‘klankbordgroepen’. Met wat daar besproken wordt kan de denkgroep dan weer verder. Maar dat is al een tweede fase.

Het eerste wat we nu organiseren zijn de informatieavonden per federatie. In de federatie Hoeilaart – Jezus-Eik zal deze avond doorgaan op 31 januari om 20.00 u. in de pastorie van Hoeilaart.

Wij nodigen diegenen die in onze parochie- en kerkgemeenschappen van Hoeilaart en Jezus-Eik nu reeds een verantwoordelijkheid opnemen van harte uit op deze bijeenkomst.

De bijeenkomst is bedoeld om te luisteren naar wat er leeft in onze kerkgemeenschappen en om hiervan een overzicht te geven aan de afgevaardigden van het Vicariaat en aan de deken.

Pastoor Roger Nuyts

Artikel gepubliceerd in Kerk & Leven van Hoeilaart  Jezus-Eik dat verscheen op 10 januari 2018.