RUP KERN +

woensdag 30 nov 2022

RUP  KERN +

 

Op de website van de gemeente Hoeilaart verscheen recent volgend bericht:

GEMEENTE START MET OPMAAK RUP Kern +.

Ik hoor velen al denken: wat is dat nu weer? We willen u graag wat duidelijkheid brengen. Jullie weten en zien  intussen dat Hoeilaart één grote bouwwerf aan het worden is. Dat is het gevolg van de manier waarop de gemeente sedert enkele jaren  het Omgevingsbeleid uittekent en vastlegt in plannen. Het vroegere Algemeen Plan Van Aanleg (APA) en de Bijzondere Plannen Van Aanleg (BPA) worden geactualiseerd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s). In 2009 werd het GRS (het vroegere APA) voor het eerst goedgekeurd. Dat plan legde de grote lijnen vast van hoe het grondgebied van Hoeilaart er in de toekomst zou kunnen uitzien. In 2016 vond het gemeentebestuur de tijd rijp om te beginnen aan een “Gedeeltelijke Herziening van het GRS “.  In samenwerking met het studiebureau D + A uit Halle werd een ontwerp van herziening uitgeschreven om rekening te houden met de evolutie en nieuwe inzichten in de Ruimtelijke Ordening . In 2022 zou die herziening  voor de gemeenteraad komen. Dat ontlokte de Burgemeester de slogan “dat Hoeilaart  17 ha open ruimte zou teruggeven aan natuur en dier”. Dat was natuurlijk buiten de waard gerekend. De oppositie , een burgergroep, natuurpunt Druivenstreek en heel veel burgers gingen die plannen van naderbij bekijken en kwamen tot de vaststelling dat de manier waarop de meerderheid deze herziening voorschotelde niet volledig en op sommige punten onjuist was. Ze kwamen o.m. tot de vaststelling dat stukken groen herzien werden naar mogelijke bouwgronden en dat oorspronkelijke natuurbescherming op de schop gingen. Aansluitend hierbij werden een aantal concrete acties voorop gesteld om de doelstelling van de herziening van het GRS te bereiken waaronder: de opmaak van een RUP Kern + voor de zones aansluitend bij het RUP Kern.

Letterlijk  gaat  het over:   de Zoniënbosstraat, JB Charlierlaan, Jezus-Eiksesteenweg 12-14 (Bouwbedrijf Decat), Stijn Streuvelslaan (oud kinderdagverblijf), Overijsesteenweg(Garage Vanden Broeck), R.Lauwersstraat (sportsite), R.Lauwersstraat (Weemstraat), Waversesteenweg 14 (Van Kildonck) en Willem Matstraat 6 (Vanvaerenbergh). Deze zones zouden verder onderzocht  en (her)bestemd worden voor wonen. Daartoe is de gemeente in oktober gestart met de opmaak van een RUP. Het RUP kern+. Wij vermoeden dat de intussen opgestarte opmaak zal gaan over de vermelde gebieden.

Andere concrete acties die kunnen volgen zijn: behoud van het RUP Kern met projectgebieden A,C en D, opmaak van een RUP Stationsomgeving, opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving Groenendaal en de opmaak van het RUP “opsplitsen grote woningen” voor Pittoresk. Wellicht staat dit gepland voor een latere fase.

We geven nog graag mee dat het Gemeentebestuur bij de opmaak van het RUP Kern+ de bevolking meer wil betrekken . Het bestuur roept geïnteresseerden  op om mee na te denken over de ruimtelijke ordening van Hoeilaart. Wie zich geroepen voelt moet zijn kandidatuur indienen via een gemotiveerd schrijven bij de gemeente tegen ten laatste 15 december. De weerhouden kandidaten zullen dan deel uitmaken van een “klankbordgroep”

“Klankbordgroep” hoor ik u zeggen. Ook bij mij rijzen hierrond wat vragen. Die heb ik voorgelegd aan het College onder de vorm van het schrijven dat volgt:

Mijnheer de Burgemeester, geacht College,

Met genoegen hebben wij uw communicatie gelezen over de opmaak van het RUP Kern+ dat van start ging in oktober 2022. Met nog meer genoegen konden wij lezen dat twee maand nadien het bestuur beslist heeft om de bevolking hierbij te betrekken via de oprichting van een “klankbordgroep” waar ook gewone burgers met interesse voor ruimtelijke ordening zouden worden in opgenomen. Een soort “ambassadeurschap” voor de Hoeilander. Bijzonder maar begrijpelijk  is wel dat het Bestuur zal kiezen wie er al dan niet voor in aanmerking komt. Hier stelt zich de vraag aan welk profiel de uitverkorenen moeten beantwoorden. Zal dat op een transparante manier gebeuren ? M.a.w. zal duidelijk zijn waarom deze wel opgenomen wordt en de andere niet ? Wij willen graag in een “klankbordgroep” stappen als deze een echte toegevoegde waarde kan betekenen die misschien op sommige punten zal of kan afwijken van wat het Bestuur voor ogen heeft. Voortgaande op recente adviezen en bedenkingen van een officiële adviesraad als de GECORO, die door het bestuur naast zich neer werden gelegd , is die vrees terecht. Wij willen dus wel meedenken over de ruimtelijke ordening voor onze kinderen en kleinkinderen , maar wensen niet in een praatbarak te stappen zoals er al zovele zijn. Dat is voor ons op basis van de huidige informatie onvoldoende duidelijk en daar willen we graag eerst over in gesprek gaan vooraleer onze kandidaturen te stellen.

Dit schrijven werd verstuurd midden november. Tot op heden geen reactie.

1504 keer gelezen