Rukt onze brandweer vanaf 1 januari 2018 nog uit?

donderdag 28 dec 2017

Op de laatste gemeenteraad kwam de problematiek ter sprake over de brandweer van onze druivenstreek. Door nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2018, moet een brandweerwagen immers bemand worden door 6 personen, anders mag hij niet uitrijden. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat bij eventuele brand, de brandweerkorpsen van Braine, Oudergem of Delta het vuur moeten komen blussen. Los van de afstand is de kans op taalproblemen daardoor zeker niet ondenkbaar.

Maar hoe is het zover kunnen komen? Het gegeven van de ploeg van zes man komt immers niet zomaar plots uit te lucht gevallen (men weet dat al 10 jaar). Trouwens, in Vlaams-Brabant zijn er maar twee kazernes niet in orde: Tienen en Overijse (Druivenstreek). Is er te veel gerekend op de grote ploeg zeer gekwalificeerde vrijwilligers? Heeft het brandweercollege zijn werk niet gedaan? Is er sprake van slecht management? Hoelang zal deze situatie nog duren en, wordt de soep zo heet gegeten als ze opgediend is? M.a.w. blijven de brandweerwagens echt in de kazerne bij eventuele brand?

Boeiend hieromtrent is de brief van de burgemeester van Overijse, Inge Lenseclaes, aan de leden van het brandweercollege en de -raad waarin de duidelijke ongerustheid in niet mis te verstane vragen wordt samengevat:

Brief van de burgemeester van Overijse aan het brandweercollege en de -raad.

Beste voorzitter, leden van college en raad,

Reeds 10 jaar weten we dat de brandweer vanaf 01/01/2018 met 6 man moet uitrukken. Dit is reeds verschillende malen besproken in college en raad.

Het voorstel dat nu voorligt om een personeelsplan op te stellen vind ik onvoldoende. Dit komt niet tegemoet aan de vraag om onmiddellijk te starten met aanwerving van personeel zoals beschreven in de risicoanalyse. Daarenboven bestaat er reeds een wervingsreserve en kan het aanwerven van personeel snel gaan.

Ik voel het aan alsof Overijse (en waarschijnlijk nog een aantal andere posten en gemeenten) de dupe zijn van het feit dat ze jaren zuinig zijn geweest. Voor de zone en de “nieuwe” wetgeving was iedereen tevreden: de bevolking werd bediend door een brandweer van de streek, de brandweermannen konden genieten van een gunstig werkregime en daarenboven kostte het de gemeente(n) niet te veel.

Andere kazernes met meer personeel werden door de zone overgenomen en de totale personeelskost werd verdeeld over alle gemeenten (en terecht). Hadden we toen meer brandweermannen op de valreep aangeworven waren hun kosten reeds jaren in de gemeenschappelijke pot terechtgekomen en droeg elke gemeente van de zone reeds jaren bij aan deze extra kost.

Maar dat is nu niet zo. 

De situatie is nu veranderd, maar veiligheid en “brandveiligheid” blijven nog steeds een topprioriteit wat betreft dienstverlening naar onze burgers.

En die dienstverlening komt nu in het gedrag.

Met alle respect, maar ik hoorde een interview op ROB waar de voorzitter zei dat er misschien wel een langere uitruktijd kon zijn voor Leuven als de derde wagen moest vertrekken.

Wel bij ons zal er vanaf 01/01/2018 geen wagen meer vertrekken. En daarenboven zullen we zelden een beroep kunnen doen op andere kazernes uit de zone gezien onze ligging.

De bijdrage in de zone die wij leveren, en dat doen we graag, en we willen gerust nog meer betalen, is op dezelfde basis berekend als voor alle gemeenten. Alleen zal Overijse meer betalen omdat we een kazerne op ons grondgebied hebben maar de brandweer zal niet meer vanuit deze kazerne kunnen uitrukken.

Daarenboven betalen alle gemeenten uit onze zone misschien wel meer dan vroeger voor de brandweer, maar zeker veel minder per inwoner dan de gemeenten in andere zones waar ze niet of minder in de problemen komen na 01/01/2018.

Daarom wil ik vragen of we vandaag een beslissing kunnen nemen die verder gaat dan het opstellen van een personeelsplan.

  • Kan er personeel vanuit andere kazernes tijdelijk overgeplaatst worden naar Overijse (tussen 6.00 uur en 18.00 uur, wanneer de meeste uitrukken zijn)?
  • Kunnen we, ook al hebben we nog geen aangepast en goedgekeurd personeelsplan, toch al beginnen met effectieve aanwervingen?
  • Kunnen we vrijwilligers op permanente basis inschakelen tot er extra personeel is aangeworven?

Ik besef heel goed dat niet alle gemeenten met deze problemen geconfronteerd worden, maar hoop dat er toch een zekere vorm van solidariteit tussen de gemeenten van de zone bestaat.

Indien dit niet kan, sluit ik me aan bij de opmerking van Louis Tobback op vorige raad en zal ook ik een aangetekend schrijven richten waarin ik me distantieer  van de mogelijke gevolgen.

Inge Lenseclaes

Burgemeester Overijse

Op de Hoeilaartse gemeenteraad kon burgemeester Vandenput enkel bevestigen wat hierboven geschreven staat. Of ook Hoeilaart zich inspant om deze problematiek op te lossen is ons niet duidelijk. Is er ook vanuit het kasteel een brief vertrokken?  De opleiding van brandweerlieden vraagt toch wel ekele jaren. Hoe kan men dit probleem snel oplossen? Naar men ons meldde zouden enkele vrijwilligers alvast klaarstaan om in dienst te gaan. Hopelijk beweegt er snel iets?