Wielertoerisme

vrijdag 15 apr 2011

De laatste jaren kent het wielertoerisme een explosieve groei. Verschillende redenen liggen hier aan de basis maar ze opsommen zou ons te ver afleiden van de kern van de zaak.
Te pas en te onpas duiken berichten op waarin wielertoeristen afgeschilderd worden als “wielerterroristen”. Een vrij ongelukkige vergelijking als u het mij vraagt.
 
Als actief wielertoerist ben ik dan ook niet al te slecht geplaatst om even mijn licht hierop te laten schijnen. De staat van onze wegen is niet om over naar huis te schrijven om nog maar te zwijgen over de staat van voet- en fietspaden. Als wielertoerist word ik regelmatig geconfronteerd met de erbarmelijke staat van sommige voet- en fietspaden. Putten, steenslag, glasscherven, takken, etc. het komt de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet ten goede. Als wielertoerist is het dan geen pretje meer om op dergelijke fietspaden te rijden. Als het fietspad echt niet meer berijdbaar is dan zoeken wij noodgedwongen de rijbaan op. Doen wij dit graag? Neen, wij geven nog altijd de voorkeur aan goed onderhouden veilige voet- en fietspaden. Dat sommige autobestuurders licht geïrriteerd raken omdat we niet op het fietspad rijden daar kan ik tot op zekere hoogte inkomen.
 
Ik ga niet ontkennen dat er enkelingen zijn die het imago van de wielertoerist besmeuren door zich niet aan de regels van het verkeer en/of het fatsoen te houden. En deze ongeoorloofde praktijken op de (koers)fiets dienen terecht afgekeurd te worden. Daarom werden in het verleden al verschillende initiatieven op poot gezet. Zo bijvoorbeeld de bewustmakingscampagne 'Ik Fiets Proper' van een fietsmagazine. De grootste organisator van tochten voor wielertoeristen in ons land weert ook de macho's die denken dat ze echte renners zijn en geen rekening houden met de verkeersregels.
Maar vandaag de dag heb je als fietser een gezonde dosis assertiviteit nodig om niet helemaal weggedrumd te worden door de wagens. Het is dikwijls nodig je plaats op de baan letterlijk op te eisen.
 
Wat zegt de wegcode over fietsers op de openbare weg?
 
Minder dan 15 fietsers
 
Verplicht het fietspad te volgen als het aanwezig en berijdbaar is. Zoniet, dan mag de groep de rijbaan volgen, zo dicht mogelijk bij de rechterrand ervan. De fietser of groep fietsers mag ook rijden op de gelijkgrondse bermen of parkeerzones en buiten de bebouwde kom ook op de trottoirs of verhoogde bermen, rechts in de rijrichting. Op een fietspad mag je steeds met twee of meer naast elkaar fietsen. Op de rijbaan mag je binnen de bebouwde kom met maximaal 2 naast elkaar fietsen, tenzij een tegenligger niet kan kruisen. Buiten de bebouwde kom moet je achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.
 
15 tot 50 fietsers
 
Niet verplicht het fietspad te volgen. De groep mag de rijbaan volgen, ook al is er een berijdbaar fietspad. Ze mag ook rijden op de gelijkgrondse bermen of parkeerzones en buiten de bebouwde kom ook op de trottoirs of verhoogde bermen, rechts in de rijrichting. Ze mogen steeds met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechterstrook van de rijbaan gebruik maken. Als de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mogen ze niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen
 
Wat als er geen fietspad is of als het fietspad niet berijdbaar is?
 
In volgende gevallen kun je een fietspad als niet berijdbaar beschouwen:
 
-        het fietspad is in zo’n slechte staat dat het je veiligheid in gevaar brengt (er zitten bijvoorbeeld putten in het wegdek)
-        het fietspad is slecht onderhouden (er ligt bijvoorbeeld glas of sneeuw op)
-        de fietser wordt gehinderd op het fietspad door werken, een geparkeerde auto, …
 
Let wel: bij het verlaten van het fietspad moet je voorrang verlenen aan de andere weggebruikers!

De wegcode indachtig dienen we vooral een efficiënter beleid te voeren inzake het onderhoud van voet- en fietspaden. De stad Leuven is hier trouwens een mooi voorbeeld van. Daarom zou ik willen pleiten voor een beter onderhoud van onze fiets- en voetpaden en vooral voor het cyclisch onderhoud ervan. Beter en cyclisch onderhoud, het respecteren van de wegcode en wederzijds begrip en respect van alle weggebruikers zijn ingrediënten die bijdragen tot een veiliger verkeer. Laten we daar vanaf nu met zijn allen werk van maken!
 
Youri Vandervaeren

4388 keer gelezen