Speelvelden: een plan van aanpak kan misschien soelaas bieden?

maandag 07 okt 2013

Het speelveld op de Mariënparking beroert al enige tijd de gemoederen. Dit speelveld heeft namelijk te kampen met seizoensgebonden overlast voornamelijk toe te schrijven aan vandalisme en kleine criminaliteit. De maatschappelijke impact van vandalisme is groot. Het kan leiden tot verpaupering van de buurt en aantasting van de leefbaarheid.
 
De gemeente heeft in het verleden initiatieven genomen maar zonder diepgaande analyse dreigt de gemeente aan loutere symptoombestrijding te doen. Via een melding krijgt onze politiezone een klacht binnen inzake overlast in een bepaalde buurt/straat. Een patrouille gaat dan ter plaatse om de situatie na te gaan. Dergelijke interventie is slechts een tijdelijke oplossing. De uitdaging bestaat erin te zoeken naar duurzame oplossingen die de leefbaarheid in Hoeilaart ten goede komen. Onze inwoners moeten zich veilig voelen in hun buurt. De politie speelt daarbij een belangrijke rol maar is lang niet de enige actor.
 
De gemeente dient proactief op te treden zodat het speelveld snel weer een plek wordt waar buurtbewoners en Hoeilaartse jeugd zich opnieuw veilig voelen. Dit vereist een concreet en haalbaar plan van aanpak, opgesteld door de gemeente in samenspraak en met medewerking van alle betrokken stakeholders.
Dit plan van aanpak kan stoelen op drie pijlers: preventief, curatief en repressief. Het spreekt voor zich dat pas als preventie niet zou helpen er aan repressie kan gedacht worden. Uitsluitend repressie heeft schadelijke effecten en verhoogt de herhalingskans op (kleine) criminaliteit.
 
In eerste instantie stellen we de dialoog in ons plan van aanpak voorop. Bij de inrichting van een speelveld dienen er voldoende afspraken met de politie te worden gemaakt over een regelmatig toezicht. Het onderhouden van contact door de politie met jongeren en buurtbewoners op de locatie is aan te bevelen. Daarenboven is vlug en constructief reageren op overlastveroorzakend gedrag wenselijk. Op deze manier wordt een duidelijk signaal gegeven naar de jongere dat een tolerantiegrens werd overschreden.
 
Door de inzet van een (intergemeentelijke) straathoekwerker/preventiemedewerker, een overlastteam, etc. kan men trachten in contact te treden met moeilijk bereikbare jongeren, het vroegtijdig signaleren van hun problemen, begeleiding en ondersteuning bieden aan deze jongeren en deze jongeren toeleiden naar geëigende instanties. Deze jongeren kunnen bijvoorbeeld gestimuleerd worden om deel te nemen aan een georganiseerde vrijetijdsbesteding.
 
Na het in dialoog treden, behelst een volgende stap in het plan van aanpak het brengen van een huisbezoek met als doel zich een duidelijk beeld te vormen van de leefsituatie van het desbetreffende gezin. Bedoeling is om samen met de ouders stil te blijven staan bij en het bewust doen worden van het probleemgedrag van hun kind alsook te appelleren aan hun verantwoordelijkheid. Op basis van signalen over de thuissituatie zal gepoogd worden de ouders van betrokken jongeren te motiveren, te adviseren en te verwijzen naar hulpverlenende instanties.
De finale stap in het plan van aanpak betreft het sanctionerend optreden. Gemeenschapsdienst valt hier in eerste instantie te overwegen. Afhankelijk van de talenten en vaardigheden van de betreffende jongere, kan men bekijken welke gemeenschapsdienst de meest succesvolle handvatten kan aanleveren. Als allerlaatste strohalm zijn er nog het plaatsverbod en de geldboete.
 
Samenvatting plan van aanpak:
 
- Grondige analyse van de situatie
- In dialoog treden
- Aansporen tot een georganiseerde vrijetijdsbesteding
- Huisbezoeken
- Sanctionerend optreden waarbij gemeenschapsdienst wordt vooropgesteld
- Instellen van een plaatsverbod/geldboete
 
De aanpak van overlast is een complex vraagstuk dat multidisciplinaire inspanning vereist. Er zijn tal van organisaties en instanties die bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van overlast. Het planmatig aanpakken van deze overlastproblemen met een doorgedreven samenwerking van alle partners zal resulteren in positievere effecten.
Laten we er samen dringend werk van maken zodat onze Hoeilaartse jeugd niet het kind van de rekening hoeft te worden!
 
Youri Vandervaeren - artikel geschreven in eigen naam.

2372 keer gelezen