Gemeente zit in uw (vuilnis)zakken!

dinsdag 26 nov 2013

De gemeente Hoeilaart zal op de gemeenteraad van 25 november 2013 beslissen om de contantbelasting voor de bruine vuilniszak (restafvalzak) en het recyclagepark (containerpak) vanaf 2014 te verhogen met gemiddeld 33%. Een kleine bruine vuilniszak zal voortaan 1€ kosten, een grote 2€. Voor het recyclagepark zullen er bijkomende tarieven ingevoerd worden gezien een gedifferentieerde tarifering zal gehanteerd worden, ook wel “DIFTAR” genoemd. Met DIFTAR zult u voortaan in functie van het soort en de hoeveelheid afval betalen. Voor de restafvalzak legt de Vlaamse Overheid overigens minimum- en maximumtarieven op. Deze liggen voor de grote bruine vuilniszak tussen 0,75€ en 2,25€.
 
Met een prijs van 2€ per restafvalzak hanteert Hoeilaart bijna het maximumtarief! De gemeente schrijft deze prijsverhogingen voornamelijk toe aan een stijging van de afvalverwerkingskost (+33%). De grafiek “Tariefevolutie voor huishoudelijke afvalstoffen in verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen” uit het OVAM-verslag van 2012 toont aan dat er op 10 jaar tijd nauwelijks een prijsstijging van 11% is. Verder staat te lezen dat het gemiddelde tarief voor de verbranding van “huisvuil, grofvuil en gemeentevuil” gemiddeld 105,92 €/ton, variërend van 78 tot 142 €/ton bedraagt. De gemeente Hoeilaart betaalt het niet te versmaden bedrag van 160 €/ton. Ik stel mij dan ook grote vragen bij dit langdurig contract dat mijns inziens een zeer negatieve weerslag op de prijs heeft.
 
Deze bruuske prijsstijging wordt volledig op de Hoeilander afgewenteld en kan trouwens nefaste gevolgen hebben zoals bijv. op het sorteergedrag, op het in de hand werken van sluikstorten. 
 
Onze inwoners doen nochtans hun uiterste best om hun afval zo goed als mogelijk te sorteren! In het jaarverslag van 2012 noteren we een zeer lichte toename van ingezameld restafval per inwoner t.o.v. 2011. De toename bedraagt een luttele 2,54% oftewel ongeveer 4kg, de grootte van een kleine bruine vuilniszak. Het gemeentebestuur huldigt het principe van “de vervuiler betaalt” en bijgevolg wordt elke Hoeilander bij de verhoging van deze huisvuilbelasting over dezelfde kam geschoren. Alle inspanningen ten spijt, het goed gedrag van onze inwoners wordt wederom beloond met een flinke prijsstijging. Vanaf 2014 zal dus niet alleen de prijs van het water aanzienlijk stijgen, ook de prijs van de bruine vuilniszak en het recyclagepark schieten de hoogte in!
 
Ik stel mij de vraag of bij de prijsstijging van de afvalverwerkingskost voldoende andere pistes grondig werden onderzocht zodat onze inwoners van deze huisvuilbelasting konden gespaard blijven.
 
1. Een stijging van de afvalverwerkingskost zou in eerste instantie binnen de intercommunale zelf opgevangen kunnen worden door bijvoorbeeld het creëren van efficiëntiewinsten op de werking zonder te tornen aan de goede dienstverlening en het toegewijd personeel.
2. Voorts zou de gemeente kunnen onderzoeken of de afvalophaling niet in haar autonoom gemeentebedrijf kan ondergebracht worden om op die manier toch al de BTW voor de stijgende afvalverwerkinsgkost te kunnen recupereren.
3. Tevens zou men kunnen overwegen om een aanbesteding uit te schrijven zodoende de concurrentie te laten spelen en op die manier de prijs van de afvalverwerkingskost terug te dringen. Ik roep de intercommunales ook op om zich te verenigen daar lopende contracten met afvalverwerkingsbedrijven in het verleden voor een veel te lange periode (ongeveer 20 jaar) werden afgesloten. Door zich te verenigen slagen intercommunales er misschien in om deze scheefgegroeide situatie recht te trekken en zo een einde te stellen aan deze zeer langdurige contracten. Immers door dergelijke contracten aan te gaan, riskeert men om de concurrentie onvoldoende te laten spelen. Een voorstel zou kunnen zijn om bij het begin van elke legislatuur een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor afvalverwerkingsbedrijven.
4. Een andere optie is de vergelijkende factuur die beter het principe van “de vervuiler betaalt” huldigt. Nu wordt elke Hoeilander over dezelfde kam geschoren. Op deze factuur kunnen de inwoners zien hoeveel kg afval ze meegeven en hoeveel ze daarvoor betalen. Daarnaast kunnen ze op een kleine grafiek op de factuur onmiddellijk vergelijken met de twee vorige jaren. Bovendien wordt het afval vergeleken met wat een gezin van dezelfde grootte aan afval meegaf. Zo kunnen onze inwoners zien of ze goed bezig zijn met hun afval of niet. Dit systeem zou dan kunnen zorgen voor een billijkere verdeling van de lasten op voorwaarde dat voorafgaand aan de invoering de inwoners voldoende gesensibiliseerd worden met bijzondere aandacht voor de zwakkere doelgroepen.
5. Bij de vervanging van het wagenpark, kan er ook aan milieuvriendelijke ophaalwagens gedacht worden. In aankoop zijn deze hybride wagens weliswaar duurder maar men realiseert al vrij snel een brandstofbesparing van 29%! De remmen gaan dubbel zo lang mee, de uitstoot vermindert aanzienlijk nl. met 11 ton CO2 per jaar en deze wagens zijn op 4 jaar afgeschreven.
 
Deze onbillijke belastingverhoging spoort niet (volledig) met het principe van “de vervuiler betaalt”. Wenst de gemeente een echt beleid ter zake te voeren, dan ben ik ervan overtuigd dat andere maatregelen een veel positievere impact kunnen hebben op het sorteergedrag van onze inwoners dan een louter eenzijdig doorgevoerde prijsverhoging!
 
Youri VANDERVAEREN, artikel geschreven in eigen naam.
Hebt u interessante ideeën, laat het mij gerust weten: youri@vandervaeren.com
Twitter: @YouriVDVaeren – Blog: http://youri.vandervaeren.com
 
P.S. Alle wijzigingen en nieuwe tarieven zullen gepubliceerd worden op deze website: www.eenstapvooruit.be. U zult tevens vanaf 16 december 2013 een brochure in uw bus vinden waarin de nieuwe wijzigingen worden uitgelegd.

3905 keer gelezen